Teggi GmbH ve teggi markasına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Veri koruma bizim için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. Web sitemizin kullanımı herhangi bir kişisel veri belirtilmeden mümkündür. Ancak, bir veri konusu web sitemiz aracılığıyla özel hizmetleri kullanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işleme için yasal bir dayanak yoksa, genellikle veri sahibinin onayını alırız.

Bir veri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliğine ve Teggi GmbH için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma düzenlemelerine uygun olacaktır. Bu veri koruma beyanı aracılığıyla, topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Ayrıca, veri sahipleri bu veri koruma beyanı aracılığıyla hakları konusunda bilgilendirilir.

Kontrolör olarak Teggi GmbH, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamıştır. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri aktarımları her zaman güvenlik açıklarına maruz kalabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, her veri sahibi kişisel verilerini bize alternatif yollarla, örneğin telefonla iletmekte serbesttir.

1. Tanımlar

Teggi GmbH’nin veri koruma beyanı, Avrupa Veri Koruma Denetçisi tarafından Veri Koruma Yönetmeliği (DS-GVO) yayınlanırken kullanılan terimlere dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için olduğu kadar kamuoyu için de okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak için, kullanılan terimleri önceden açıklamak istiyoruz.

Bu veri koruma beyanında diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:

(a) kişisel veriler

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (bundan böyle “veri sahibi” olarak anılacaktır) ilişkin her türlü bilgidir. Tanımlanabilir bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunarak tanımlanabilen kişidir.

b) Veri sahibi

Veri sahibi, kişisel verileri kontrolör tarafından işlenen tanımlanmış veya tanımlanabilir herhangi bir gerçek kişi anlamına gelir.

(c) işleme

İşleme, toplama, kaydetme, düzenleme, dosyalama, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanma, iletim yoluyla ifşa etme, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha etme gibi otomatik yollarla olsun veya olmasın kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlemler dizisi anlamına gelir.

d) İşlemenin kısıtlanması

İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekte işlenmesini sınırlandırmak amacıyla işaretlenmesidir.

e) Profil oluşturma

Profil oluşturma, bir gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel hususları değerlendirmek, özellikle de söz konusu gerçek kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleri, ilgi alanları, güvenilirliği, davranışı, konumu veya konum değişikliği ile ilgili hususları analiz etmek veya tahmin etmek için söz konusu kişisel verilerin kullanılmasını içeren kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesi anlamına gelir.

f) Takma ad verme

Takma ad verme, kişisel verilerin, söz konusu ek bilgilerin ayrı olarak tutulması ve kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye atfedilmemesini sağlayan teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması koşuluyla, ek bilgiler kullanılmadan belirli bir veri sahibiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde işlenmesidir.

(g) Kontrolör veya veri sorumlusu

Kontrolör veya işlemeden sorumlu kişi, kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını tek başına veya diğerleriyle birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, ajans veya diğer organdır. Söz konusu işleme amaçları ve araçlarının Birlik veya üye devlet hukuku tarafından belirlendiği hallerde, kontrolör veya kontrolörün belirlenmesine ilişkin spesifik kriterler Birlik veya üye devlet hukuku kapsamında öngörülebilir.

(h) İşlemci

İşleyici, kontrolör adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, ajans veya diğer organ anlamına gelir.

(i) Alıcı

Alıcı, üçüncü taraf olsun ya da olmasın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, ajans veya diğer organ anlamına gelir. Ancak, Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamında belirli bir soruşturma görevi bağlamında kişisel verileri alabilecek kamu makamları alıcı olarak kabul edilmez.

j) Üçüncü taraf

Üçüncü taraf, veri sahibi, kontrolör, işleyici ve kontrolör veya işleyicinin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışında herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organ anlamına gelir.

k) Rıza

Rıza, veri sahibinin kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesini kabul ettiğini belirttiği, bir beyan veya başka bir açık olumlu eylem biçiminde, isteklerinin özgürce verilmiş belirli ve bilgilendirilmiş bir göstergesidir.

2. Veri kontrolörünün adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği Üye Devletlerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma niteliğindeki diğer hükümler anlamında kontrolördür:

Teggi GmbH

Knobelsdorffstr. 55

14059 Berlin

Almanya

E-posta: [info] [at] teggi.co

Web sitesi: www.teggi.co

3. Çerezler

Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde depolanan metin dosyalarıdır.

Çok sayıda internet sayfası ve sunucu çerezleri kullanır. Birçok çerez, çerez kimliği olarak adlandırılan bir kimlik içerir. Çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. İnternet sayfalarının ve sunucuların, çerezin kaydedildiği belirli İnternet tarayıcısına atanabileceği bir karakter dizisinden oluşur. Bu, ziyaret edilen İnternet sayfalarının ve sunucularının, veri sahibinin bireysel tarayıcısını diğer çerezleri içeren diğer İnternet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir internet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği aracılığıyla tanınabilir ve tanımlanabilir.

Çerezlerin kullanımı sayesinde, bu web sitesinin kullanıcılarına, çerez ayarı olmadan mümkün olmayacak daha kullanıcı dostu hizmetler sunabiliriz.

Bir çerez aracılığıyla, web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcı için optimize edilebilir. Daha önce de belirtildiği gibi, çerezler web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerez kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde erişim verilerini yeniden girmek zorunda değildir, çünkü bu web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde depolanan çerez tarafından yapılır. Bir başka örnek de çevrimiçi bir mağazadaki alışveriş sepetinin çerezidir. Online mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine yerleştirdiği ürünleri bir çerez aracılığıyla hatırlar.

İlgili kişi, kullanılan internet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış olan çerezler, bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir. Bu, tüm yaygın internet tarayıcılarında mümkündür. İlgili kişi kullanılan internet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamayabilir.

4. Genel veri ve bilgilerin toplanması

Web sitemiz, web sitesinin bir veri sahibi veya otomatik bir sistem tarafından her çağrılmasında bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucunun günlük dosyalarında saklanır. Aşağıdaki veriler toplanabilir: (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) bir erişim sisteminin web sitemize eriştiği web sitesi (yönlendiren olarak adlandırılır), (4) web sitemizdeki bir erişim sistemi aracılığıyla erişilen alt web siteleri, (5) web sitesine erişim tarihi ve saati, (6) bir İnternet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin İnternet servis sağlayıcısı ve (8) bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı durumunda tehlikeyi önlemeye hizmet eden diğer benzer veriler ve bilgiler.

Bu genel veri ve bilgileri kullanırken, Teggi GmbH veri konusu hakkında herhangi bir sonuca varmaz. Aksine, bu bilgiler (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve bunlara yönelik reklamları optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitemizin teknolojisinin uzun vadeli çalışabilirliğini sağlamak ve (4) bir siber saldırı durumunda kolluk kuvvetlerine kovuşturma için gerekli bilgileri sağlamak için gereklidir. Bu nedenle Teggi GmbH, bir yandan anonim olarak toplanan verileri ve bilgileri analiz ederken, diğer yandan da işletmemizin veri korumasını ve veri güvenliğini artırmak amacıyla, sonuçta işlediğimiz kişisel veriler için optimum düzeyde koruma sağlayabiliriz. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, bir veri sahibi tarafından sağlanan herhangi bir kişisel veriden ayrı olarak saklanır.

5. Haber bültenimize abonelik

Web sitemizde, kullanıcılara işletmemizin haber bültenine abone olma fırsatı verilmektedir. Kullanıcı haber bültenimize abone olduğunda kontrolöre iletilen kişisel veriler, bu amaç için kullanılan giriş maskesinde belirtilecektir.

Teggi GmbH, müşterilerini ve iş ortaklarını düzenli aralıklarla kurumsal teklifler hakkında bir haber bülteni aracılığıyla bilgilendirir. Prensip olarak, ilgili kişi yalnızca (1) ilgili kişinin geçerli bir e-posta adresine sahip olması ve (2) ilgili kişinin bülten postası için kayıt yaptırması durumunda kuruluşumuzun bültenini alabilir. Yasal nedenlerden dolayı, bir veri sahibi tarafından bülten gönderimi için ilk kez kaydedilen e-posta adresine çift katılım prosedürü kullanılarak bir onay e-postası gönderilir. Bu onay e-postası, ilgili kişi olarak e-posta adresi sahibinin haber bülteninin alınmasına izin verip vermediğini doğrulamaya yarar.

Haber bültenine kaydolurken, kayıt sırasında veri sahibi tarafından kullanılan bilgisayar sisteminin IP adresini ve İnternet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan kayıt tarihi ve saatini de saklarız. Bu verilerin toplanması, daha sonraki bir zamanda bir veri sahibinin e-posta adresinin (olası) kötüye kullanımını izleyebilmek için gereklidir ve bu nedenle denetleyici için yasal bir koruma görevi görür.

Haber bültenine kayıt bağlamında toplanan kişisel veriler yalnızca haber bültenimizi göndermek için kullanılır. Ayrıca, haber bülteni aboneleri, haber bülteni hizmetinin işletilmesi veya ilgili bir kayıt için gerekli olması halinde, haber bülteni teklifinde değişiklik yapılması veya teknik koşullarda değişiklik yapılması durumunda olduğu gibi, e-posta yoluyla bilgilendirilebilir. Haber bülteni hizmetinin bir parçası olarak toplanan hiçbir kişisel veri üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Haber bültenimize abonelik, veri sahibi tarafından herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Veri sahibinin bülten gönderimi için bize verdiği kişisel verilerin saklanmasına ilişkin onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Onayı iptal etmek amacıyla, her haber bülteninde ilgili bir bağlantı bulunabilir. Ayrıca, herhangi bir zamanda doğrudan denetleyicinin web sitesinde bülten postalama aboneliğinden çıkmak veya denetleyiciyi başka bir şekilde bilgilendirmek de mümkündür.

Bülten takibi
Haber bültenlerimiz sözde izleme pikselleri içerir. İzleme pikseli, günlük dosyası kaydını ve günlük dosyası analizini mümkün kılmak için HTML formatında gönderilen bu tür e-postalara yerleştirilen minyatür bir grafiktir. Bu, çevrimiçi pazarlama kampanyalarının başarısının veya başarısızlığının istatistiksel olarak değerlendirilmesini sağlar. Gömülü izleme pikseline dayanarak Teggi GmbH, bir e-postanın bir veri sahibi tarafından açılıp açılmadığını ve ne zaman açıldığını ve e-postadaki hangi bağlantıların veri sahibi tarafından çağrıldığını görebilir.

Haber bültenlerinde yer alan izleme pikselleri aracılığıyla toplanan bu tür kişisel veriler, haber bülteni gönderimini optimize etmek ve gelecekteki haber bültenlerinin içeriğini veri sahibinin çıkarlarına daha iyi uyarlamak için denetleyici tarafından saklanır ve analiz edilir. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara ifşa edilmeyecektir. Veri sahipleri, bu konuda verilen ayrı rıza beyanını çift tercih prosedürü aracılığıyla istedikleri zaman iptal etme hakkına sahiptir. İptalin ardından bu kişisel veriler veri sorumlusu tarafından silinecektir. Teggi GmbH, haber bülteninin alınmasından vazgeçilmesini otomatik olarak bir iptal olarak kabul eder.

7. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

Kontrolör, veri sahibinin kişisel verilerini yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya kontrolörün tabi olduğu yasa veya yönetmeliklerde Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği veya diğer yasa koyucu tarafından öngörülen durumlarda işler ve saklar.

Saklama amacının geçerliliğini yitirmesi veya Avrupa Direktifi ve Tüzük Yapıcı veya başka bir yetkili yasa koyucu tarafından öngörülen bir saklama süresinin sona ermesi durumunda, kişisel veriler yasal hükümlere uygun olarak rutin olarak engellenecek veya silinecektir.

8. veri̇ sahi̇bi̇ni̇n haklari

a) Teyit hakkı

Her veri sahibi, Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından kendisine ilişkin kişisel verilerin işlenip işlenmediği konusunda kontrolörden teyit alma hakkına sahiptir. Bir veri sahibi bu teyit hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

b) Erişim hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzüğü tarafından tanınan, kendisi hakkında saklanan kişisel verilerle ilgili bilgileri ve bu bilgilerin bir kopyasını kontrolörden herhangi bir zamanda ücretsiz olarak alma hakkına sahiptir. Ayrıca, Avrupa Direktifi ve Tüzüğü, veri sahibine aşağıdaki bilgilere erişim hakkı tanımıştır:

o işleme amaçları

o işlenen kişisel veri kategorileri

o özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar söz konusu olduğunda, kişisel verilerin ifşa edildiği veya edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri

o mümkünse kişisel verilerin saklanacağı öngörülen süre veya bu mümkün değilse bu sürenin belirlenmesine ilişkin kriterler

o kendisiyle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini veya kontrolör tarafından işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkının ya da bu tür bir işlemeye itiraz etme hakkının varlığı

o bir denetim makamına itiraz hakkının varlığı

o kişisel verilerin veri sahibinden toplanmamış olması: Verilerin kaynağına ilişkin mevcut her türlü bilgi

o GDPR Madde 22(1) ve (4) uyarınca profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve en azından bu durumlarda, ilgili mantık ve veri sahibi için bu tür işlemenin kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler.

Ayrıca, veri sahibi kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılıp aktarılmadığına ilişkin bilgi edinme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, veri sahibi aktarımla ilgili uygun güvenceler hakkında bilgi edinme hakkına da sahip olacaktır.

Bir veri sahibi bu erişim hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

c) Düzeltme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından tanınan, kendisiyle ilgili yanlış kişisel verilerin gecikmeksizin düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir. Ayrıca, veri sahibi, işleme amaçlarını dikkate alarak, ek bir beyan yoluyla da dahil olmak üzere, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir.

Bir veri sahibi bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

d) Silme hakkı (unutulma hakkı)

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, aşağıdaki gerekçelerden birinin geçerli olması ve işlemenin gerekli olmaması halinde, Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından verilen, kontrolörden kendisiyle ilgili kişisel verilerin gecikmeksizin silinmesini talep etme hakkına sahiptir:

o Kişisel verilerin artık gerekli olmadıkları amaçlar için toplanmış veya başka bir şekilde işlenmiş olması.

o Veri sahibi, DS-GVO Madde 6(1)(a) veya DS-GVO Madde 9(2)(a) uyarınca işlemenin dayandığı rızayı iptal eder ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.

o Veri sahibi DS-GVO Madde 21(1) uyarınca işlemeye itiraz eder ve işleme için ağır basan meşru gerekçeler yoktur veya veri sahibi DS-GVO Madde 21(2) uyarınca işlemeye itiraz eder.

o Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmiş olması.

o Kişisel verilerin silinmesi, kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamındaki yasal bir yükümlülüğe uymak için gereklidir.

o Kişisel veriler DS-GVO Madde 8(1) uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleriyle ilgili olarak toplanmıştır.

Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri sahibi Teggi GmbH tarafından saklanan kişisel verilerin silinmesini düzenlemek isterse, istediği zaman kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Teggi GmbH çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacaktır.

Kişisel veriler Teggi GmbH tarafından kamuya açıklanmışsa ve Teggi GmbH, Madde 17 Paragraf 1 DS-GVO uyarınca sorumludur. 1 DS-GVO uyarınca Teggi GmbH sorumlu ise, Teggi GmbH, veri sahibine, diğer veri sorumlularından kişisel verilerle ilgili tüm bağlantıları veya kişisel verilerin kopyalarını veya çoğaltmalarını silmelerini talep ettiğini bildirmek için, mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetini dikkate alarak, yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi için diğer veri sorumlularını telafi etmek için teknik önlemler de dahil olmak üzere makul önlemler alacaktır. Teggi GmbH çalışanı bireysel durumlarda gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

e) İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzük koyucu tarafından tanınan, aşağıdaki koşullardan birinin karşılanması halinde kontrolörden işleme faaliyetini kısıtlamasını talep etme hakkına sahiptir:

o Kişisel verilerin doğruluğuna veri sahibi tarafından kontrolörün kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmesine olanak tanıyan bir süre boyunca itiraz edilmesi.

o İşlemenin hukuka aykırı olması, veri sahibinin kişisel verilerin silinmesine itiraz etmesi ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etmesi.

o Kontrolörün işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilere artık ihtiyaç duymaması, ancak veri sahibinin yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için bu verilere ihtiyaç duyması.

o Veri sahibinin GDPR Madde 21(1) uyarınca işlemeye itiraz etmiş olması ve kontrolörün meşru gerekçelerinin veri sahibinin meşru gerekçelerine üstün gelip gelmediğinin henüz belli olmaması.

Yukarıda belirtilen koşullardan biri karşılanırsa ve bir veri sahibi Teggi GmbH tarafından saklanan kişisel verilerin kısıtlanmasını talep etmek isterse, istediği zaman kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Teggi GmbH çalışanı, işlemin kısıtlanmasını ayarlayacaktır.

(f) Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzüğü tarafından tanınan, veri sahibi tarafından bir kontrolöre sağlanan ve kendisiyle ilgili olan kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahiptir. Veri sahibi ayrıca, işleme faaliyetinin GDPR Madde 6(1)(a) veya GDPR Madde 9(2)(a) uyarınca rızaya veya GDPR Madde 6(1)(b) uyarınca bir sözleşmeye dayanması ve işleme faaliyetinin kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya kontrolöre verilen resmi yetkinin kullanılması için gerekli olmaması halinde, kişisel verilerin sağlandığı kontrolör tarafından engellenmeksizin söz konusu verileri başka bir kontrolöre iletme hakkına sahip olacaktır.

Ayrıca, GDPR Madde 20(1) uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanırken, veri sahibi, teknik olarak mümkün olması ve diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini olumsuz etkilememesi koşuluyla, kişisel verilerin bir kontrolörden başka bir kontrolöre doğrudan aktarılmasını talep etme hakkına sahip olacaktır.

Veri taşınabilirliği hakkını ileri sürmek için, ilgili kişi herhangi bir zamanda Teggi GmbH’nin herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

g) İtiraz etme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir veri sahibi, Avrupa Direktifleri ve Yönetmelikleri tarafından tanınan, DS-GVO Madde 6(1)(e) veya (f) temelinde gerçekleştirilen kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine, özel durumuyla ilgili gerekçelerle istediği zaman itiraz etme hakkına sahiptir. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profilleme için de geçerlidir.

Teggi GmbH, veri sahibinin çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini geçersiz kılan işleme için veya yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediğimiz sürece, itiraz durumunda kişisel verileri artık işlemeyecektir.

Teggi GmbH kişisel verileri doğrudan pazarlama amacıyla işliyorsa, veri sahibi, bu tür pazarlama için işlenen kişisel verilerin işlenmesine istediği zaman itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Bu, söz konusu doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. Veri sahibi Teggi GmbH’ye doğrudan pazarlama amaçları için işlemeye itiraz ederse, Teggi GmbH artık kişisel verileri bu amaçlar için işlemeyecektir.

Buna ek olarak, veri sahibi, özel durumuyla ilgili gerekçelerle, Teggi GmbH tarafından bilimsel veya tarihi araştırma amacıyla veya Veri Koruma Yönetmeliği (DS-GVO) Madde 89 (1) uyarınca istatistiksel amaçlarla gerçekleştirilen kişisel verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir, ancak bu tür bir işlem kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli değildir.

İtiraz hakkını kullanmak için, veri sahibi doğrudan Teggi GmbH’nin herhangi bir çalışanıyla veya başka bir çalışanla iletişime geçebilir. Veri sahibi ayrıca, 2002/58/EC sayılı Direktife bakılmaksızın, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak teknik özellikler kullanan otomatik prosedürler aracılığıyla itiraz etme hakkını kullanmakta özgürdür.

(h) Profil oluşturma da dahil olmak üzere münferit durumlarda otomatik kararlar.

Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir veri sahibi, Avrupa Direktifi ve Tüzük tarafından tanınan, kendisiyle ilgili yasal etkiler doğuran veya benzer şekilde kendisini önemli ölçüde etkileyen profil oluşturma dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahip olacaktır, Kararın (1) veri sahibi ile veri sorumlusu arasında bir sözleşmenin yapılması veya ifası için gerekli olmaması veya (2) veri sorumlusunun tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından yetkilendirilmiş olması ve söz konusu hukukun veri sahibinin hak ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak için uygun önlemleri öngörmesi veya (3) veri sahibinin açık rızası ile alınmış olması koşuluyla.

Karar (1) veri sahibi ile veri denetleyicisi arasında bir sözleşmenin yapılması veya ifası için gerekliyse veya (2) veri sahibinin açık rızasıyla alınmışsa, Teggi GmbH, veri sahibinin haklarını ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak için, en azından veri sahibinin denetleyici tarafında yer almasını sağlama, bakış açısını ifade etme ve karara itiraz etme hakkını içeren uygun önlemleri alacaktır.

Veri sahibi otomatik kararlarla ilgili haklarını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

i) Veri koruma kanunu kapsamında rızayı geri çekme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından verilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızasını istediği zaman geri çekme hakkına sahiptir.

Veri sahibi rızasını geri çekme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

9. başvurular ve başvuru prosedürü sirasinda veri̇leri̇n korunmasi

Kontrolör, başvuru prosedürünü yürütmek amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplar ve işler. İşleme elektronik yollarla da gerçekleştirilebilir. Bu durum özellikle bir başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini elektronik yollarla, örneğin e-posta veya web sitesinde bulunan bir web formu aracılığıyla kontrolöre göndermesi halinde geçerlidir. Kontrolörün başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi akdetmesi halinde, iletilen veriler iş ilişkisinin yasal hükümlere uygun olarak işlenmesi amacıyla saklanacaktır. Kontrolörün başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi imzalamaması halinde, başvuru belgeleri, kontrolörün diğer meşru menfaatlerinin söz konusu silme işlemiyle çelişmemesi kaydıyla, ret kararının bildirilmesinden iki ay sonra otomatik olarak silinir. Bu anlamda diğer meşru menfaatler, örneğin, Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamındaki işlemlerde kanıt sağlama yükümlülüğüdür.

 

10. Facebook’un kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör, bu web sitesine Facebook bileşenlerini entegre etmiştir. Facebook bir sosyal ağdır.

Bir sosyal ağ, internette işletilen sosyal bir buluşma yeridir, genellikle kullanıcıların sanal alanda birbirleriyle iletişim kurmasını ve etkileşimde bulunmasını sağlayan çevrimiçi bir topluluktur. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyim alışverişi için bir platform olarak hizmet verebilir veya internet topluluğunun kişisel veya şirketle ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanıyabilir. Facebook, diğer şeylerin yanı sıra, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri yoluyla ağ oluşturmasına olanak tanır.

Facebook’un işletme şirketi Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD’dir. Bir veri sahibi ABD veya Kanada dışında yaşıyorsa, kişisel verilerin denetleyicisi Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda’dır.

Veri denetleyicisi tarafından işletilen ve bir Facebook bileşeninin (Facebook eklentisi) entegre edildiği bu web sitesinin münferit sayfalarından birinin her çağrısında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili Facebook bileşeni tarafından otomatik olarak Facebook’tan ilgili Facebook bileşeninin bir temsilini indirmesine neden olur. Tüm Facebook eklentilerine tam bir genel bakış https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE adresinde bulunabilir. Bu teknik prosedür kapsamında Facebook, web sitemizin hangi belirli alt sayfasının veri sahibi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi alır.

İlgili kişi aynı zamanda Facebook’ta oturum açmışsa, Facebook, ilgili kişi web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Facebook bileşeni tarafından toplanır ve Facebook tarafından veri sahibinin ilgili Facebook hesabına atanır. İlgili kişi web sitemize entegre edilmiş Facebook düğmelerinden birini, örneğin “Beğen” düğmesini etkinleştirirse veya ilgili kişi bir yorum gönderirse, Facebook bu bilgileri ilgili kişinin kişisel Facebook kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri kaydeder.

Facebook, Facebook bileşeni aracılığıyla, ilgili kişi web sitemizi ziyaret ettiği sırada aynı anda Facebook’ta oturum açmışsa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair her zaman bilgi alır; bu, ilgili kişinin Facebook bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Facebook’a iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Facebook hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Facebook tarafından yayınlanan ve https://de-de.facebook.com/about/privacy/ adresinden erişilebilen veri politikası, kişisel verilerin Facebook tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi sağlar. Ayrıca, Facebook’un veri sahibinin gizliliğini korumak için hangi ayar seçeneklerini sunduğunu da açıklamaktadır. Buna ek olarak, Facebook’a veri aktarımını engellemeyi mümkün kılan çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bu tür uygulamalar veri sahibi tarafından Facebook’a veri aktarımını engellemek için kullanılabilir.

11. Google AdSense’in kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör bu web sitesine Google AdSense’i entegre etmiştir. Google AdSense, üçüncü taraf sitelerine reklam yerleştirilmesini sağlayan çevrimiçi bir hizmettir. Google AdSense, üçüncü taraf sitelerinde görüntülenen reklamları ilgili üçüncü taraf sitesinin içeriğine uygun olarak seçen bir algoritmaya dayanmaktadır. Google AdSense, bireysel kullanıcı profilleri oluşturarak uygulanan İnternet kullanıcısının ilgi alanıyla ilgili hedeflemesine izin verir.

Google AdSense bileşeninin işletmeci şirketi Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’dir.

Google AdSense bileşeninin amacı, reklamları web sitemize entegre etmektir. Google-AdSense, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda zaten açıklanmıştır. Çerezin ayarlanmasıyla Alphabet Inc. web sitemizin kullanımını analiz edebilir. Veri sorumlusu tarafından işletilen bu web sitesinin bir Google AdSense bileşeninin entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili Google AdSense bileşeni tarafından otomatik olarak çevrimiçi reklamcılık ve komisyonların faturalandırılması amacıyla Alphabet Inc. Bu teknik prosedür kapsamında, Alphabet Inc. veri sahibinin IP adresi gibi kişisel veriler hakkında bilgi edinir ve Alphabet Inc. bu bilgileri diğer şeylerin yanı sıra ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını izlemek ve daha sonra komisyon ödemelerini etkinleştirmek için kullanır.

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan İnternet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Alphabet Inc. şirketinin veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Buna ek olarak, Alphabet Inc. tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Google AdSense ayrıca sözde izleme pikselleri kullanır. İzleme pikseli, istatistiksel bir değerlendirmenin yapılabileceği günlük dosyası kaydını ve günlük dosyası analizini mümkün kılmak için İnternet sayfalarına yerleştirilen minyatür bir grafiktir. Alphabet Inc. gömülü izleme pikseline dayanarak, bir web sitesinin bir veri sahibi tarafından açılıp açılmadığını ve ne zaman açıldığını ve veri sahibi tarafından hangi bağlantıların tıklandığını görebilir. Diğer şeylerin yanı sıra, izleme pikselleri bir web sitesine ziyaretçi akışını değerlendirmek için kullanılır.

Google AdSense aracılığıyla, IP adresini de içeren ve görüntülenen reklamların toplanması ve faturalandırılması için gerekli olan kişisel veriler ve bilgiler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Alphabet Inc. şirketine iletilir. Bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanır ve işlenir. Alphabet Inc. teknik prosedür aracılığıyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Google-AdSense, bu bağlantı altında daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

 

12. Google Analytics’in kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri (anonimleştirme işlevli)

Kontrolör, bu web sitesine Google Analytics bileşenini (anonimleştirme işleviyle) entegre etmiştir. Google Analytics bir web analiz hizmetidir. Web analizi, web sitelerine gelen ziyaretçilerin davranışları hakkında verilerin toplanması, derlenmesi ve değerlendirilmesidir. Bir web analiz hizmeti, diğer şeylerin yanı sıra, bir veri sahibinin bir web sitesine eriştiği web sitesi (yönlendiriciler olarak adlandırılır), web sitesinin hangi alt sayfalarına erişildiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne kadar süreyle görüntülendiği hakkında veri toplar. Bir web analizi esas olarak bir web sitesini optimize etmek ve internet reklamcılığının maliyetlerini ve faydalarını analiz etmek için kullanılır.

Google Analytics bileşeninin işletmeci şirketi Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’dir.

Kontrolör, Google Analytics aracılığıyla web analizi için “_gat._anonymizeIp” ekini kullanır. Bu ekleme sayesinde, İnternet sayfalarımıza Avrupa Birliği üyesi bir ülkeden veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf olan başka bir ülkeden erişim olması durumunda, veri sahibinin İnternet bağlantısının IP adresi Google tarafından kısaltılır ve anonimleştirilir.

Google Analytics bileşeninin amacı, web sitemize gelen ziyaretçilerin akışını analiz etmektir. Google, elde edilen verileri ve bilgileri, diğer şeylerin yanı sıra, web sitemizin kullanımını değerlendirmek, web sitemizdeki etkinlikleri gösteren çevrimiçi raporları bizim için derlemek ve web sitemizin kullanımıyla bağlantılı diğer hizmetleri sağlamak için kullanır.

Google Analytics, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda zaten açıklanmıştır. Çerezi ayarlayarak, Google’ın web sitemizin kullanımını analiz etmesi sağlanır. Veri sorumlusu tarafından işletilen ve bir Google Analytics bileşeninin entegre edildiği bu web sitesinin münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili Google Analytics bileşeni tarafından otomatik olarak çevrimiçi analiz amacıyla Google’a veri aktarmasına neden olur. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Google, diğer şeylerin yanı sıra ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını izlemek ve daha sonra komisyon ödemelerini etkinleştirmek için kullandığı veri sahibinin IP adresi gibi kişisel veriler hakkında bilgi edinir.

Çerez aracılığıyla, erişim zamanı, erişimin kaynaklandığı konum ve veri sahibinin web sitemizi ziyaret sıklığı gibi kişisel bilgiler saklanır. Veri sahibi web sitemizi her ziyaret ettiğinde, veri sahibi tarafından kullanılan internet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google’a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanır. Google, teknik süreç aracılığıyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara ifşa edebilir.

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan internet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google’ın veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Buna ek olarak, Google Analytics tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi, Google Analytics tarafından oluşturulan ve bu web sitesinin kullanımıyla ilgili verilerin toplanmasına ve bu verilerin Google tarafından işlenmesine itiraz etme ve bu tür bir işlemeyi önleme seçeneğine sahiptir. Bu amaçla, veri sahibi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout bağlantısı altında bir tarayıcı eklentisi indirmeli ve yüklemelidir. Bu tarayıcı eklentisi, JavaScript aracılığıyla Google Analytics’e İnternet sayfalarına yapılan ziyaretlerle ilgili hiçbir veri ve bilginin aktarılamayacağını bildirir. Tarayıcı eklentisinin yüklenmesi Google tarafından bir itiraz olarak kabul edilir. Veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemi daha sonraki bir tarihte silinir, biçimlendirilir veya yeniden yüklenirse, veri sahibi Google Analytics’i devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentisini yeniden yüklemelidir. Tarayıcı eklentisi veri sahibi veya onun kontrolü altındaki başka bir kişi tarafından kaldırılır veya devre dışı bırakılırsa, tarayıcı eklentisi yeniden yüklenebilir veya yeniden etkinleştirilebilir.

Daha fazla bilgi ve Google’ın geçerli veri koruma hükümleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ve www.google.com/analytics/terms/de.html adreslerinde bulunabilir. Google Analytics bu bağlantı altında daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

13. Google Remarketing’in kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör, bu web sitesine Google Remarketing hizmetlerini entegre etmiştir. Google Yeniden Pazarlama, bir şirketin daha önce şirketin web sitesini ziyaret etmiş olan İnternet kullanıcılarına reklam göstermesini sağlayan Google AdWords’ün bir işlevidir. Google Remarketing’in entegrasyonu, bir şirketin kullanıcıyla ilgili reklamlar oluşturmasına ve sonuç olarak İnternet kullanıcısına ilgi alanıyla ilgili reklamlar göstermesine olanak tanır.

Google Yeniden Pazarlama hizmetlerini işleten şirket Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’dir.

Google Yeniden Pazarlama’nın amacı, ilgi alanıyla alakalı reklamları görüntülemektir. Google Yeniden Pazarlama, reklamları Google reklam ağı üzerinden göstermemizi veya İnternet kullanıcılarının bireysel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre uyarlanmış diğer İnternet sayfalarında gösterilmesini sağlar.

Google Remarketing, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda zaten açıklanmıştır. Çerez, Google’ın web sitemize gelen ziyaretçiyi daha sonra Google reklam ağının üyesi olan web sitelerini ziyaret ettiğinde tanımasını sağlar. Google Remarketing hizmetinin entegre edildiği bir web sitesine her erişildiğinde, ilgili kişinin internet tarayıcısı kendisini otomatik olarak Google’a tanıtır. Bu teknik prosedür kapsamında Google, IP adresi veya kullanıcının gezinme davranışı gibi kişisel veriler hakkında bilgi edinir ve bunları diğer şeylerin yanı sıra ilgi alanına uygun reklamlar göstermek için kullanır.

Çerez aracılığıyla, ilgili kişi tarafından ziyaret edilen web siteleri gibi kişisel bilgiler saklanır. Veri sahibi web sitemizi her ziyaret ettiğinde, veri sahibi tarafından kullanılan internet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google’a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanır. Google, teknik süreç aracılığıyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara ifşa edebilir.

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan internet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google’ın veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Buna ek olarak, Google Analytics tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi Google’ın ilgi alanına dayalı reklamlarına itiraz etme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, veri sahibi kullandığı internet tarayıcılarından herhangi birinden www.google.de/settings/ads bağlantısını çağırmalı ve orada istenen ayarları yapmalıdır.

Daha fazla bilgi ve Google’ın geçerli veri koruma hükümleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinde bulunabilir.

14 Google+’ın kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri.

Kontrolör, Google+ düğmesini bu web sitesine bir bileşen olarak entegre etmiştir. Google+ sözde bir sosyal ağdır. Bir sosyal ağ, internette işletilen sosyal bir buluşma yeri, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını ve sanal alanda etkileşimde bulunmasını sağlayan çevrimiçi bir topluluktur. Bir sosyal ağ, görüş ve deneyimlerin paylaşılması için bir platform olarak hizmet verebilir veya internet topluluğunun kişisel veya şirketle ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanıyabilir. Google+, diğer şeylerin yanı sıra, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri yoluyla ağ oluşturmasına olanak tanır.

Google+’ın işletmeci şirketi Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’dir.

Kontrolör tarafından işletilen ve bir Google+ düğmesinin entegre edildiği bu web sitesinin münferit sayfalarından birinin her çağrısında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili Google+ düğmesi tarafından otomatik olarak Google’dan ilgili Google+ düğmesinin bir temsilini indirmeye yönlendirilir. Bu teknik prosedür kapsamında Google, web sitemizin hangi belirli alt sayfasının veri sahibi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi alır. Google+ hakkında daha ayrıntılı bilgi https://developers.google.com/+/ adresinde mevcuttur.

İlgili kişi aynı zamanda Google+’da oturum açmışsa, Google, ilgili kişi web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca web sitemizin hangi belirli alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Google+ düğmesi tarafından toplanır ve Google tarafından veri sahibinin ilgili Google+ hesabına atanır.

Veri sahibi web sitemize entegre edilmiş Google+ düğmelerinden birini etkinleştirir ve böylece bir Google+1 önerisi gönderirse, Google bu bilgileri veri sahibinin kişisel Google+ kullanıcı hesabıyla ilişkilendirir ve bu kişisel verileri kaydeder. Google, veri sahibinin Google+1 önerisini saklar ve veri sahibi tarafından bu konuda kabul edilen hüküm ve koşullara uygun olarak kamuya açık hale getirir. Veri sahibi tarafından bu web sitesinde yapılan bir Google+1 önerisi, daha sonra veri sahibi tarafından kullanılan Google+1 hesabının adı ve bu hesapta saklanan fotoğraf gibi diğer kişisel verilerle birlikte diğer Google hizmetlerinde, örneğin Google arama motorunun arama motoru sonuçlarında, veri sahibinin Google hesabında veya başka yerlerde, örneğin web sitelerinde veya reklamlarla bağlantılı olarak saklanacak ve işlenecektir. Ayrıca Google, bu web sitesine yapılan ziyareti Google tarafından saklanan diğer kişisel verilerle ilişkilendirebilir. Google, bu kişisel bilgileri Google’ın çeşitli hizmetlerini iyileştirmek veya optimize etmek amacıyla da kaydeder.

Google, Google+ düğmesi aracılığıyla, veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini her zaman alır; veri sahibi web sitemizi çağırdığı sırada aynı anda Google+’da oturum açmışsa; bu, veri sahibinin Google+ düğmesine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir.

Veri sahibi kişisel verilerinin Google’a aktarılmasını istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Google+ hesabından çıkış yaparak bu aktarımı engelleyebilir.

Daha fazla bilgi ve Google’ın geçerli veri koruma hükümleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinde bulunabilir. Google+1 düğmesi hakkında Google’dan daha fazla bilgi https://developers.google.com/+/web/buttons-policy adresinde bulunabilir.

15. Google AdWords’ün kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör bu web sitesine Google AdWords’ü entegre etmiştir. Google AdWords, reklamverenlerin Google’ın arama motoru sonuçlarına ve Google reklam ağına reklam yerleştirmelerine olanak tanıyan bir internet reklamcılığı hizmetidir. Google AdWords, bir reklamverenin belirli anahtar kelimeleri önceden belirlemesine olanak tanır; bu sayede, kullanıcı arama motoruyla anahtar kelimeyle alakalı bir arama sonucu elde ettiğinde, yalnızca Google’ın arama motoru sonuçlarında bir reklam görüntülenir. Google reklam ağında reklamlar, otomatik bir algoritma aracılığıyla ve önceden tanımlanmış anahtar kelimelere uygun olarak konuyla ilgili web sitelerinde dağıtılır.

Google AdWords hizmetlerinin işletmeci şirketi Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’dir.

Google AdWords’ün amacı, üçüncü taraf şirketlerin web sitelerinde ve Google arama motorunun arama motoru sonuçlarında ilgiyle alakalı reklamlar görüntüleyerek web sitemizin reklamını yapmak ve web sitemizde üçüncü taraf reklamlarını görüntülemektir.

Bir veri sahibi web sitemize bir Google reklamı aracılığıyla erişirse, Google tarafından veri sahibinin bilgi teknolojisi sisteminde dönüşüm çerezi olarak adlandırılan bir çerez saklanacaktır. Çerezlerin ne olduğu yukarıda zaten açıklanmıştır. Bir dönüşüm çerezi otuz gün sonra geçerliliğini kaybeder ve veri sahibini tanımlamaya hizmet etmez. Dönüşüm çerezi, çerezin süresinin henüz dolmamış olması koşuluyla, web sitemizde belirli alt sayfaların, örneğin bir çevrimiçi alışveriş sisteminin alışveriş sepetinin çağrılıp çağrılmadığını izlemek için kullanılır. Dönüşüm çerezi, hem bizim hem de Google’ın, bir AdWords reklamı aracılığıyla web sitemize erişen bir veri sahibinin bir satış gerçekleştirip gerçekleştirmediğini, yani bir ürün satın alma işlemini tamamlayıp tamamlamadığını veya iptal edip etmediğini izlemesini sağlar.

Dönüşüm çerezi kullanılarak toplanan veriler ve bilgiler, Google tarafından web sitemizin ziyaret istatistiklerini derlemek için kullanılır. Bu ziyaret istatistikleri, AdWords reklamları aracılığıyla bize yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını belirlemek, yani ilgili AdWords reklamının başarısını veya başarısızlığını belirlemek ve AdWords reklamlarımızı gelecek için optimize etmek için tarafımızdan kullanılır. Ne şirketimiz ne de Google AdWords’ün diğer reklamverenleri, Google’dan veri sahibinin tanımlanabileceği bilgileri almaz.

Dönüşüm çerezi aracılığıyla, veri sahibi tarafından ziyaret edilen web siteleri gibi kişisel bilgiler saklanır. Veri sahibi web sitemizi her ziyaret ettiğinde, veri sahibi tarafından kullanılan internet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google’a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanır. Google, teknik süreç aracılığıyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara ifşa edebilir.

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan internet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google’ın veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir dönüşüm çerezi yerleştirmesini de önleyecektir. Buna ek olarak, Google AdWords tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi Google’ın ilgi alanına dayalı reklamcılığına itiraz etme seçeneğine sahiptir. Bunun için veri sahibi, kullandığı internet tarayıcılarından herhangi birinden www.google.de/settings/ads bağlantısını çağırmalı ve burada istenen ayarları yapmalıdır.

Daha fazla bilgi ve Google’ın geçerli veri koruma hükümleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinde bulunabilir.

 

16. YouTube’un kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör bu web sitesine YouTube bileşenlerini entegre etmiştir. YouTube, video yayıncılarının video klipleri ücretsiz olarak yayınlamasına ve diğer kullanıcıların bunları yine ücretsiz olarak görüntülemesine, derecelendirmesine ve yorumlamasına olanak tanıyan bir İnternet video portalıdır. YouTube her türlü videonun yayınlanmasına izin verir, bu nedenle komple film ve televizyon programlarının yanı sıra müzik videoları, fragmanlar veya kullanıcıların kendileri tarafından yapılan videolara da internet portalı üzerinden erişilebilir.

YouTube’un işletme şirketi YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ABD’dir. YouTube, LLC, Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’nin bir yan kuruluşudur.

Bu web sitesinin veri denetleyicisi tarafından işletilen ve bir YouTube bileşeninin (YouTube videosu) entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısının otomatik olarak ilgili YouTube bileşeni tarafından YouTube’dan ilgili YouTube bileşeninin bir temsilini indirmesine neden olunur. YouTube hakkında daha fazla bilgi https://www.youtube.com/yt/about/de/ adresinde bulunabilir. Bu teknik prosedür kapsamında YouTube ve Google, web sitemizin hangi alt sayfasının veri sahibi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi alır.

İlgili kişi aynı anda YouTube’da oturum açmışsa YouTube, bir YouTube videosu içeren bir alt sayfa çağrıldığında ilgili kişinin web sitemizin hangi belirli alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler YouTube ve Google tarafından toplanır ve veri sahibinin ilgili YouTube hesabına atanır.

YouTube ve Google, YouTube bileşeni aracılığıyla, veri sahibi web sitemizi çağırırken aynı zamanda YouTube’da oturum açmışsa, veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair her zaman bilgi alır; bu, veri sahibinin bir YouTube videosuna tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin YouTube ve Google’a iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce YouTube hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

YouTube tarafından yayınlanan ve https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinden erişilebilen veri koruma hükümleri, kişisel verilerin YouTube ve Google tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi sağlar.

17. Yorumlar

Ziyaretçiler web sitesine yorum gönderdiğinde, spam tespitine yardımcı olmak için yorum formunda görüntülenen verilerin yanı sıra ziyaretçinin IP adresini ve kullanıcı aracısı dizesini (tarayıcıyı tanımlayan) toplarız.

E-posta adresinizden anonimleştirilmiş bir dize oluşturulabilir (hash olarak da adlandırılır) ve bunu kullanıp kullanmadığınızı kontrol etmek için Gravatar hizmetine iletilebilir. Gravatar hizmetinin gizlilik politikasını burada bulabilirsiniz: https://automattic.com/privacy/. Yorumunuz onaylandıktan sonra, profil resminiz yorumunuz bağlamında herkese açık olarak görünür olacaktır.

18. medya

Kayıtlı bir kullanıcıysanız ve bu web sitesine fotoğraf yüklüyorsanız, EXIF GPS konumu içeren fotoğraflar yüklemekten kaçınmalısınız. Bu web sitesinin ziyaretçileri, bu web sitesinde depolanan fotoğrafları indirebilir ve konum bilgilerini çıkarabilir.

19. diğer web sitelerinden gömülü içerik

Bu web sitesindeki yayınlar gömülü içerik (ör. videolar, resimler, makaleler, vb.) içerebilir. Diğer web sitelerinden gelen gömülü içerik, ziyaretçi diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi davranır.

Bu web siteleri hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, ek üçüncü taraf izleme hizmetleri yerleştirebilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız gömülü içerikle etkileşiminiz de dahil olmak üzere bu gömülü içerikle etkileşiminizi kaydedebilir.

20. İşlemenin yasal dayanağı

Madde 6 I lit. a DS-GVO, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme operasyonları için şirketimiz için yasal dayanak görevi görür. Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekliyse, örneğin malların teslimi veya başka bir hizmetin veya bedelin sağlanması için gerekli olan işleme operasyonlarında olduğu gibi, işleme DS-GVO Madde 6 I lit. b’ye dayanır. Aynı durum, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkındaki talepler gibi sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olan işleme faaliyetleri için de geçerlidir. Şirketimizin, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesini gerekli kılan yasal bir yükümlülüğe tabi olması durumunda, işleme DS-GVO Madde 6 I lit. c’ye dayanır. Nadir durumlarda, kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için gerekli olabilir. Örneğin, bir ziyaretçinin tesislerimizde yaralanması ve bunun sonucunda adı, yaşı, sağlık sigortası bilgileri veya diğer hayati bilgilerin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmesi gerektiğinde durum böyle olacaktır. Bu durumda işleme DS-GVO Madde 6 I lit. d’ye dayanacaktır. Son olarak, işleme faaliyetleri DS-GVO Madde 6 I f bendine dayandırılabilir. Yukarıda belirtilen yasal dayanaklardan herhangi birinin kapsamına girmeyen işleme faaliyetleri, veri sahibinin menfaatleri, temel hakları ve özgürlüklerinin geçersiz kılınmaması koşuluyla, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatini korumak için gerekli olması halinde bu yasal dayanağa dayanır. Bu tür işleme faaliyetlerine özellikle Avrupa yasa koyucusu tarafından özel olarak belirtildiği için izin verilmektedir. Bu bağlamda, veri sahibinin kontrolörün bir müşterisi olması halinde meşru bir menfaatin varsayılabileceği görüşünü benimsemiştir (GDPR’nin 47. maddesinin 2. cümlesi).

21. Kontrolör veya üçüncü bir tarafça gerçekleştirilen işleme faaliyetindeki meşru menfaatler

Kişisel verilerin işlenmesi Madde 6 I lit. f DS-GVO’ya dayanıyorsa, meşru menfaatimiz tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın refahı için işimizi yürütmektir.

22. Kişisel verilerin saklandığı süre

Kişisel verilerin saklanma süresi için kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Sürenin sona ermesinden sonra, sözleşmenin yerine getirilmesi veya başlatılması için artık gerekli olmaması koşuluyla, ilgili veriler rutin olarak silinir.

Bir yorum yazarsanız, meta veriler de dahil olmak üzere süresiz olarak saklanacaktır. Bu, takip eden yorumları bir moderasyon kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanımamıza ve onaylamamıza olanak tanır.

Web sitemize kaydolan kullanıcılar için, sağladıkları kişisel bilgileri kullanıcı profillerinde de saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilirler (kullanıcı adı değiştirilemez). Web sitesinin yöneticileri de bu bilgileri görüntüleyebilir ve değiştirebilir.

23. kişisel verilerin sağlanmasına ilişkin yasal veya sözleşmesel hükümler; sözleşmenin imzalanması için gereklilik; veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; sağlanmamasının olası sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının bazen kanunen gerekli olduğunu (örneğin vergi düzenlemeleri) veya sözleşme düzenlemelerinden (örneğin sözleşme ortağı hakkında bilgi) kaynaklanabileceğini size bildiririz. Bazen, bir sözleşme yapmak için, bir veri sahibinin bize daha sonra tarafımızdan işlenmesi gereken kişisel verileri sağlaması gerekebilir. Örneğin, şirketimizin kendisiyle bir sözleşme imzalaması halinde veri sahibi bize kişisel verilerini sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanmaması, veri sahibi ile sözleşmenin imzalanamayacağı anlamına gelecektir. Veri sahibi tarafından kişisel veriler sağlanmadan önce, veri sahibi çalışanlarımızdan biriyle iletişime geçmelidir. Çalışanımız, kişisel verilerin sağlanmasının yasa veya sözleşme gereği olup olmadığını veya sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığını, kişisel verileri sağlama yükümlülüğünün olup olmadığını ve kişisel verilerin sağlanmamasının sonuçlarının ne olacağını veri sahibine duruma göre açıklayacaktır.

24. Verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz

Şifre sıfırlama talebinde bulunursanız, IP adresiniz sıfırlama e-postasına dahil edilecektir.

25. veri̇leri̇ni̇zi̇ nereye gönderi̇yoruz

Ziyaretçi yorumları otomatik bir spam tespit servisi tarafından incelenebilir.

26. otomati̇k karar verme süreci̇ni̇n varliği

Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profilleme kullanmıyoruz.

Bu örnek veri koruma beyanı, veri koruma denetimleri gerçekleştiren DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH’nin veri koruma beyanı oluşturucusu tarafından medya hukuk firması WILDE BEUGER SOLMECKE ile işbirliği içinde oluşturulmuştur.